Όροι και Προϋποθέσεις


ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Η πολιτική προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων εφαρμόζεται και δεσμεύει:

  • Τη Διοίκηση της Εταιρείας.
  • Όλα τα υποκαταστήματα αυτής.
  • Όλο το υπαλληλικό προσωπικό της.
  • Όλους τους συνεργάτες, συμβασιούχους και κάθε προστηθέντα που ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας.

Η παρούσα Ενημέρωση ισχύει για τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από εσάς με την αίτηση πρόσληψης καθώς και για τυχόν επιπρόσθετα δεδομένα που παρέχονται από εσάς σχετικά με αυτήν (συστατικές επιστολές κλπ.).  Επίσης αφορά φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό το οποίο ενδέχεται να ληφθεί κατά την εργασία σας στην εταιρεία και να χρησιμοποιηθεί, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, για την προώθηση των δραστηριοτήτων της εταιρείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Εταιρία σέβεται τις ανησυχίες σας σχετικά με το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων που μας παρέχετε. Θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να σας ενημερώσουμε σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα και τη νομική βάση της επεξεργασίας αυτής. Στα πλαίσια αυτά η Εταιρία δεσμεύεται:

  • να προστατεύει τα Προσωπικά Δεδομένα που της γνωστοποιούνται, από οποιαδήποτε πηγή και αν προέρχονται (π.χ. μέσω Έντυπου ή ηλεκτρονικού Βιογραφικού Σημειώματος), σύμφωνα πάντα με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό υπ’ αριθμόν 679/2016 για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.
  • να διασφαλίζει τη νόμιμη και ενδεδειγμένη διαδικασία προστασίας και εμπιστευτικότητας των Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνει, μεταξύ άλλων και για να αποτρέπεται κάθε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα δεδομένα αυτά, καθώς και στον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία ή την αρχειοθέτησή τους.
  • να επεξεργάζεται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα αποκλειστικά για το σκοπό για τον οποίο συλλέγονται. Εάν χρειαστεί να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας για διαφορετικό σκοπό, αυτό θα γίνει μόνο κατόπιν νεότερης σαφούς ενημέρωσης και ρητής συγκατάθεσής σας.

Συνεπώς, σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα Ενημέρωση και να τσεκάρετε την επιλογή «Συμφωνώ» εάν κατανοείτε και συμφωνείτε με το περιεχόμενό της. Μπορείτε επίσης να τσεκάρετε την επιλογή «Διαφωνώ». Στην τελευταία αυτή περίπτωση σας επισημαίνουμε, ότι εκ του νόμου δεν θα είμαστε σε θέση να συνεχίσουμε την διαδικασία για την πρόσληψή σας.

 

ΠΩΣ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;

Τα δεδομένα σας θα χρησιμοποιηθούν από εμάς για να αξιολογήσουμε την αίτησή σας, να ελέγξουμε τις συστάσεις σας, να επιβεβαιώσουμε την ορθότητα των στοιχείων σας και πιθανώς για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με τη θέση εργασίας αλλά και για την εκπλήρωση των συμβατικών και νόμιμων υποχρεώσεών μας κατά την διάρκεια ισχύος της μεταξύ μας σύμβασης εργασίας. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους ανωτέρω σκοπούς και δεν θα αποκαλυφθούν σε τρίτα πρόσωπα για άλλους μη σχετικούς σκοπούς.

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας μπορεί να χρειαστεί να κοινοποιήσουμε ορισμένα από τα δεδομένα σας σε εξωτερικούς μας συνεργάτες (π.χ. φοροτεχνικοί κλπ.). Επίσης, έχουμε νομική υποχρέωση να κοινοποιούμε έγγραφα που περιέχουν προσωπικά σας δεδομένα στις φορολογικές αρχές και στους ασφαλιστικούς φορείς. Στις περιπτώσεις αυτές σας διαβεβαιώνουμε, ότι είμαστε σε διαρκή επαγρύπνηση και λαμβάνουμε όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας, ώστε οι διαβιβάσεις των προσωπικών σας δεδομένων να πραγματοποιούνται με τον ασφαλέστερο δυνατό τρόπο.

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όλο το διάστημα της συνεργασίας μας, αλλά και για την περίοδο που απαιτείται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, ώστε να εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις μας προς τρίτα μέρη (συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών αρχών και των ασφαλιστικών φορέων). Σε ότι αφορά τα βιογραφικά σημειώματα ο χρόνος τήρησης, σε περίπτωση μη επιλογής ορίζεται σε τρία έτη (εφόσον συναινείτε). Όταν πάψουν να υφίστανται οι ανωτέρω περιορισμοί, θα διαγράψουμε οριστικά τα δεδομένα σας, αφού προηγηθεί σχετική ενημέρωση και συγκατάθεσή σας όπου και όταν αυτό είναι εφικτό.

 

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή εφόσον το επιθυμείτε να μας ζητήσετε ενημέρωση σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα. Συγκεκριμένα, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στον φάκελό σας, να ζητήσετε τη διόρθωση όποιων δεδομένων κρίνετε ανακριβή αλλά και τη διαγραφή των δεδομένων σας (εφόσον δεν παραβιάζονται νομικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις). Τέλος, έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας σε άλλο Υπεύθυνο ή Εκτελούντα Επεξεργασία. Για όλα τα παραπάνω δικαιώματά σας, μπορείτε να μας καταθέσετε σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@acrotel.gr

Στην περίπτωση άσκησης ενός εκ των ανωτέρω αναφερόμενων δικαιωμάτων σας, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός ενός μηνός από τη λήψη του, ενημερώνοντάς σας γραπτώς για την ικανοποίηση του αιτήματός σας, ή για τους λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίηση ενός ή και περισσότερων από αυτά, καθώς επίσης και για τους λόγους τυχόν καθυστέρησης μας πέραν του ως άνω διαστήματος του ενός μηνός. Επίσης, θα σας ενημερώσουμε για τα περαιτέρω δικαιώματά σας σε περίπτωση μη προσήκουσας ανταπόκρισής μας. Η πληροφόρηση αυτή κατ’ αρχήν παρέχεται δωρεάν από εμάς.

Διατηρείτε πάντοτε το δικαίωμα να αποσύρετε την συγκατάθεσή σας, ενημερώνοντάς μας σχετικά είτε με επιστολή στην έδρα της εταιρίας: OMIΛΟΣ ACROTEL, Ακτή Ελιάς, Σιθωνία, Τ.Θ. 63088, Χαλκιδική, ΕΛΛΑΔΑ, είτε με ηλεκτρονική επιστολή (στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@acrotel.gr), αναφέροντας πάντοτε τα πλήρη στοιχεία σας και το λόγο επικοινωνίας σας. Στην περίπτωση αυτή παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας, ότι μία τέτοια ανάκληση ενδέχεται να σημαίνει αυτομάτως και τη διακοπή της συνεργασίας μας, δεδομένης της αναγκαιότητας της επεξεργασίας των δεδομένων σας για την εκτέλεση των συμβατικών μας υποχρεώσεων.

Εφόσον αισθάνεστε ότι θίγονται τα δικαιώματά σας επί των προσωπικών σας δεδομένων, διατηρείτε πάντοτε το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονο/καταγγελία στην αρμόδια Εποπτική Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: http://www.dpa.gr, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210 6475600, email: contact@dpa.gr.